بازدید مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین از مرکز منش

۰۴ مهر ۱۴۰۰ | ۱۶:۵۶ ۵
بازدید مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین از مرکز منش
بازدید مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین از مرکز منش
بازدید مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین از مرکز منش
بازدید مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین از مرکز منش
بازدید مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین از مرکز منش
بازدید مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین از مرکز منش