فرم درخواست تجاری سازی

فرم درخواست تجاری سازی
 • 0
 • نام کامل شرکت/موسسه/واحد*
  1
 • شناسه ملی (11 رقمی)*
  2
 • عنوان محصول(اصلی)*
  3
 • عنوان محصولات دیگر*
  4
 • نام مدیرعامل*
  5
 • تاریخ ثبت*
  6
 • شماره تلفن همراه مدیرعامل*
  7
 • تلفن و نمابر*
  8
 • نام رابط*
  9
 • شماره تلفن همراه رابط*
  10
 • در چه صنایعی کاربرد دارد؟*
  11
 • دانش بنیان*
  12
 • آدرس سایت اینترنتی*
  13
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  14
 • شرکت از چه طریقی به دانش فنی دست پیدا کرده است*
  طراحی داخلی
  مهندسی معکوس
  انتقال فناوری
  15
 • وضعیت نوآوری*
  فاقد نوآوری
  در سطح شرکت
  در سطح ملی
  در سطح بین المللی
  منحصر به فرد در دنیا
  16
 • ماهیت محصول*
  بدیع
  جانشین
  مکمل
  17
 • محل استقرار*
  پارک ها و مراکز رشد
  شهرک های صنعتی
  شتاب دهنده
  مراکز نوآوری
  سایر
  18
 • فایل فشرده اسناد* آپلود
   19
  • 20