چهل و دومین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی

تاریخ : ۱۶ مرداد ۱۴۰۱

چهل و دومین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی