معاونت پژوهشی - آرشیو

بازدید معاون آموزشی جهاد دانشگاهی از پروژه ملی تألیف منابع آموزشی زبان انگلیسی

بازدید معاون آموزشی جهاد دانشگاهی از پروژه ملی تألیف منابع آموزشی زبان انگلیسی

دکتر محمدصادق بیجندی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی با حضور در قزوین از پروژه ملی تألیف منابع آموزشی زبان انگلیسی(کتاب eghit)، مرکز آموزش کوتاه مدت و مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قزوین بازدید کرد.

ادامه مطلب