معاونت فرهنگی - آرشیو

پیشنهاد تأسیس «رصدخانه فرهنگی» از سوی جهاددانشگاهی قزوین
در جلسه شورای فرهنگ عمومی قزوین ارائه شد؛

پیشنهاد تأسیس «رصدخانه فرهنگی» از سوی جهاددانشگاهی قزوین

شورای فرهنگ عمومی استان قزوین بعد از ۹ ماه وقفه با محوریت تدوین سند توسعه فرهنگی برگزار شد و در راستای تدوین این سند، جهاددانشگاهی استان قزوین پیشنهاد تأسیس «رصدخانه فرهنگی» استان را ارئه داد.

ادامه مطلب