شعار سال ۱۳۹۹

تاریخ برگزاری : ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ بنر ویژه
شعار سال ۱۳۹۹