مراسم کلنگ مجتمع تحقیقاتی، درمانی و آموزشی جهاد دانشگاهی قزوین

۰۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱

مجتمع تحقیقاتی، درمانی و آموزشی جهاد دانشگاهی قزوین در زمینی به مساحت دو هزار و ۱۶۲ متر کلنگ زنی شد.