نخستین سند آمایش علم و فناوری استانی کشور در قزوین رونمایی شد

۳۰ دی ۱۳۹۷ ۶