جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و مدیران و مسئولین بخش های جهاد دانشگاهی قزوین

۲۵ آذر ۱۳۹۸ ۴

جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و مدیران و مسئولین بخش ها جهت هم اندیشی درباره چشم انداز و ماموریت های بخشی و فرا بخشی جهت تدوین بوم نهایی برای سالهای 1399 و 1400 در روز یکشنبه 98/09/24 در سالن جلسات ساختمان معاونت آموزشی برگزار شد.