اختتامیه طرح «داناب» در استان قزوین

۱۹ آذر ۱۳۹۸ ۱۵

با حضور ریاست جهاد دانشگاهی قزوین
آئین اختتامیه طرح «داناب» در استان قزوین برگزار شد