بازدید علمی از نیروگاه شهید رجایی

۱۲ آذر ۱۳۹۸ ۳

بازدید علمی از نیروگاه شهید رجایی به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی استان قزوین و با همکاری گروه برق دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد.